^ Back to Top
facebook

O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców) dla młodzieży która z powodu niedostosowania społecznego zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowaniem z urzędu gminy.

Ośrodek stanowią Gimnazjum nr 52, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 oraz Internat.  Jesteśmy również Ośrodkiem Egzaminacyjnym w zawodzie Monter systemów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w zawodzie Kucharz.

Od roku szkolnego 2017/2018 w Ośrodku będzie funkcjonowała Szkoła Podstawowa - klasa VII oraz wygaszane Gimnazjum nr 52 - klasa 2 i klasa 3. Szkoła zawodowa zostaje przekształcona w Zawodową Szkołę Branżową nr 11 w zawodzie kucharz oraz monter systemów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoły:

Od roku szkolnego 2017/2018 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 będą utworzone dwa oddziały klasy VII w nowo powstającej Szkole Podstawowej nr 19.  W Gimnazjum nr 52 pozostaną dwie klasy drugie i dwie klasy trzecie. Uczniowie raz w całym cyklu kształcenia mogą przystąpić do promocji śródrocznej uzyskując możliwość przejścia do klasy programowo wyższej w trakcie trwania roku szkolnego. Odziały klasowe w naszych szkołach liczą maksymalnie 16 uczniów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 w skład której wchodzą dwie klasy wielozawodowe kształcące na kierunku kucharz (dziewczęta i chłopcy) oraz monter suchej zabudowy i technolog robót wykończeniowych w budownictwie (chłopcy). Uczniowie uczą się w cyklu dwuletnim. Naukę na kierunku kucharz kończy egzamin państwowy dający kwalifikację do pracy w zawodzie a na kierunku budowlanym egzaminy państwowe z nauczanych specjalizacji (malarz- tapeciarz, kafelkarz- posadzkarz i monter suchej zabudowy) również dające kwalifikacje do pracy w wymienionych zawodach. W Ośrodku funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny dla powyższych kwalifikacji zawodowych. Egzaminy odbywają się w sesjach egzaminacyjnych w terminach wyznaczonych przez OKE.

Internat:

W skład internatu wchodzą:

Grupy pobytu stałego (cztery grypy chłopców i jedna grupa dziewcząt). Internat jest placówką nie feryjną, pracuje przez cały rok. Wychowankowie mają zapewnioną opiekę całodobową przez wszystkie dni tygodnia.

Grupa adaptacji społecznej (koedukacyjna). Przeznaczona jest dla wychowanków, którzy ukończyli szkołę zawodową i kontynuują naukę w szkołach średnich ogólnodostępnych.

Grupy pobytu dziennego (koedukacyjne). Przeznaczone dla młodzieży zamieszkującej w Szczecinie i najbliższych okolicach. Wychowankowie przebywają w placówce od godziny ósmej do godziny dziewiętnastej i podobnie jak w grupach stałego pobytu objęci są obowiązkiem szkolnym, zajęciami terapeutycznymi i opiekuńczo- wychowawczymi. W weekendy młodzież przebywa w domach rodzinnych.